(پوندیکس)BURGERUSDT

0.4201-0.02(-3.82%)
آخرین
0.42
دیروز
0.437
حجم معاملات
5,647,611.1
کمترین
0.416
بیشترین
0.439
میانگین قیمت
0.426