(کامپوند)COMPUSDT

51.582.05(+4.14%)
آخرین
51.58
دیروز
49.53
حجم معاملات
323,995.963
کمترین
49.47
بیشترین
53.51
میانگین قیمت
51.613