(کامپوند)COMPUSDT

53.972.14(+4.13%)
آخرین
53.97
دیروز
51.83
حجم معاملات
75,611.425
کمترین
51.17
بیشترین
55.21
میانگین قیمت
53.211