(داسک نتورک)DUSKUSDT

0.357-0.02(-4.19%)
آخرین
0.357
دیروز
0.373
حجم معاملات
21,080,694
کمترین
0.345
بیشترین
0.406
میانگین قیمت
0.376