(فچ ای آی)FETUSDT

1.360.03(+2.56%)
آخرین
1.36
دیروز
1.326
حجم معاملات
62,922,508.3
کمترین
1.295
بیشترین
1.438
میانگین قیمت
1.354