(فایل کوین)FILUSDT

4.750.13(+2.79%)
آخرین
4.75
دیروز
4.621
حجم معاملات
10,157,362.81
کمترین
4.55
بیشترین
4.867
میانگین قیمت
4.723