(میوتا)IOTAUSDT

0.3018-0.01(-4.74%)
آخرین
0.302
دیروز
0.317
حجم معاملات
75,253,491
کمترین
0.3
بیشترین
0.333
میانگین قیمت
0.314