(متال)MTLUSDT

1.512-0.04(-2.83%)
آخرین
1.512
دیروز
1.556
حجم معاملات
3,443,394.1
کمترین
1.45
بیشترین
1.638
میانگین قیمت
1.557