(نیر پروتوکل)NEARUSDT

5.175-0.28(-5.22%)
آخرین
5.175
دیروز
5.46
حجم معاملات
24,801,897.9
کمترین
4.987
بیشترین
5.859
میانگین قیمت
5.409