(نیر پروتوکل)NEARUSDT

1.796-0.02(-0.94%)
آخرین
1.796
دیروز
1.813
حجم معاملات
14,163,955.6
کمترین
1.793
بیشترین
1.892
میانگین قیمت
1.839