(اوریون)ORNUSDT

1.66460.17(+11.75%)
آخرین
1.665
دیروز
1.49
حجم معاملات
3,743,834.5
کمترین
1.47
بیشترین
1.803
میانگین قیمت
1.637