(وی چین)VETUSDT

0.03528-0.00(-2%)
آخرین
0.035
دیروز
0.036
حجم معاملات
207,988,365.9
کمترین
0.035
بیشترین
0.036
میانگین قیمت
0.036