(وزیر ایکس)WRXUSDT

0.16260.00(+2.52%)
آخرین
0.163
دیروز
0.159
حجم معاملات
7,088,317.9
کمترین
0.158
بیشترین
0.169
میانگین قیمت
0.164