(نم)XEMUSDT

0.038280.00(+3.1%)
آخرین
0.038
دیروز
0.037
حجم معاملات
47,461,187
کمترین
0.036
بیشترین
0.04
میانگین قیمت
0.038