(هورایزن)ZENUSDT

10.95-0.15(-1.35%)
آخرین
10.95
دیروز
11.1
حجم معاملات
370,629.93
کمترین
10.71
بیشترین
11.33
میانگین قیمت
11.082