افغانی

82090(+1.11%)
آخرین
820
کمترین
8,090
بیشترین
8,280