افغانی

72930(-0.41%)
آخرین
729
کمترین
7,230
بیشترین
7,310