درام ارمنستان

12510(-0.8%)
آخرین
125
کمترین
1,250
بیشترین
1,250