دلار سنگاپور

49.19K00
آخرین
49,190
کمترین
489,400
بیشترین
502,100