دلار هرات

56.52K00
آخرین
56,520
کمترین
561,600
بیشترین
566,100