دلار کانادا

43.53K100(+0.02%)
آخرین
43,530
کمترین
434,000
بیشترین
435,300