روبل روسیه

71500
آخرین
715
کمترین
7,120
بیشترین
7,300