روبل روسیه

51300
آخرین
513
کمترین
5,120
بیشترین
5,140