روبل روسیه

66000
آخرین
660
کمترین
6,600
بیشترین
6,630