روپیه هند

68800
آخرین
688
کمترین
6,840
بیشترین
6,900