روپیه پاکستان

178.300
آخرین
178.3
کمترین
1,748
بیشترین
1,802