روپیه پاکستان

210.323(-1.09%)
آخرین
210.3
کمترین
2,091
بیشترین
2,126