لیر ترکیه

1.82K00
آخرین
1,820
کمترین
18,100
بیشترین
18,300