لیر ترکیه

1.865K00
آخرین
1,865
کمترین
18,550
بیشترین
18,650