لیر سوریه

23.200
آخرین
23.2
کمترین
231
بیشترین
235