کرون سوئد

4.83K200(-0.41%)
آخرین
4,830
کمترین
48,200
بیشترین
48,500