کرون نروژ

4.595K400(+0.88%)
آخرین
4,595
کمترین
45,850
بیشترین
45,950