ین ژاپن

34.355K520(+0.15%)
آخرین
34,355
کمترین
343,180
بیشترین
344,340