ین ژاپن

37.633K6.28K(+1.7%)
آخرین
37,633
کمترین
370,760
بیشترین
376,900