یورو

55.682K1.16K(+0.21%)
آخرین
55,682
کمترین
550,510
بیشترین
559,230