(آ.س.پ)آ س پ

27800-450.00(-1.59%)
آخرین
27,800
پایانی
28,250
دیروز
28,250