(صندوق س.آسمان آرماني سهام-س)آساس

38500-25.00(-0.06%)
آخرین
38,500
پایانی
38,525
دیروز
38,525