(صندوق س.آسمان آرماني سهام-س)آساس

375851.00(+0.18%)
آخرین
37,585
پایانی
37,576
دیروز
37,518
حجم معاملات
74,115
کمترین
37,410
بیشترین
37,589