(صندوق س.آسمان آرماني سهام-س)آساس

3650010.99(-0.85%)
آخرین
365,001
پایانی
367,144
دیروز
368,113
حجم معاملات
136,879
کمترین
365,001
بیشترین
370,670