(صندوق س.آرمان سپهر آتي-م)آسام

256400.99(-1.29%)
آخرین
25,640
پایانی
25,974
دیروز
25,974