(صندوق س.سهام آواي معيار-س)آوا

13013-254.00(-1.91%)
آخرین
13,013
پایانی
13,267
دیروز
13,267