(صندوق س.هستي بخش آگاه-س)آگاس

1306511.00(+0.01%)
آخرین
130,651
پایانی
130,507
دیروز
130,643
حجم معاملات
2,806,278
کمترین
129,503
بیشترین
131,649