(صندوق س ارزش آفرين بيدار-سهام)ارزش

17990-130.00(-0.72%)
آخرین
17,990
پایانی
18,120
دیروز
18,120