(صندوق س افرا نماد پايدار-ثابت)افران

256391.00(-0%)
آخرین
25,639
پایانی
25,638
دیروز
25,638