(آتيه داده پرداز)اپرداز

4358-50.00(-1.13%)
آخرین
4,358
پایانی
4,408
دیروز
4,408