(كابل‌ البرز)بالبر

230700.000
آخرین
23,070
پایانی
23,070
دیروز
23,070