(كابل‌ البرز)بالبر

266401.05(+4.96%)
آخرین
26,640
پایانی
26,300
دیروز
25,380
حجم معاملات
1,201,281
کمترین
24,590
بیشترین
26,640