(كارخانجات كابلسازي ‌ايران‌)بایکا

195000.97(-2.99%)
آخرین
19,500
پایانی
20,100
دیروز
20,100
حجم معاملات
3,000
کمترین
19,500
بیشترین
19,500