(كارخانجات كابلسازي ‌ايران‌)بایکا

21200600.00(+2.91%)
آخرین
21,200
پایانی
20,600
دیروز
20,600
حجم معاملات
20,050
کمترین
21,200
بیشترین
21,200