(كارخانجات كابل سازي‌ تك‌)بتک

2540500.98(-1.99%)
آخرین
254,050
پایانی
258,450
دیروز
259,200
حجم معاملات
5,588
کمترین
254,050
بیشترین
255,000