(كارخانجات كابل سازي‌ تك‌)بتک

196700-3700.00(-1.85%)
آخرین
196,700
پایانی
200,400
دیروز
200,400