(فجر انرژي خليج فارس)بفجر

21850-280.00(-1.27%)
آخرین
21,850
پایانی
22,130
دیروز
22,130