(سرمايه گذاري صدرتامين)تاصیکو

84101.01(+0.6%)
آخرین
8,410
پایانی
8,360
دیروز
8,360
حجم معاملات
6,726
کمترین
8,370
بیشترین
8,440