(س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين)تاپیکو

15650-490.00(-3.04%)
آخرین
15,650
پایانی
16,140
دیروز
16,140