(تراكتورسازي‌ايران‌)تایرا

87901.000
آخرین
8,790
پایانی
8,800
دیروز
8,790
حجم معاملات
3,531,166
کمترین
8,700
بیشترین
8,920