(صندوق س با درآمد ثابت تصميم)تصمیم

281221.00(+0.12%)
آخرین
28,122
پایانی
28,121
دیروز
28,088
حجم معاملات
4,561,682
کمترین
28,121
بیشترین
28,122