(مهندسي فيروزا)تفیرو

531001.03(+2.91%)
آخرین
53,100
پایانی
53,100
دیروز
51,600
حجم معاملات
484
کمترین
53,100
بیشترین
53,100