(دامداري تليسه نمونه)تلیسه

3933-49.00(-1.23%)
آخرین
3,933
پایانی
3,982
دیروز
3,982