(دامداري تليسه نمونه)تلیسه

41201.02(+2.41%)
آخرین
4,120
پایانی
4,088
دیروز
4,023
حجم معاملات
6,966,904
کمترین
4,021
بیشترین
4,149