(دامداري تليسه نمونه)تلیسه

46551.01(+1.46%)
آخرین
4,655
پایانی
4,558
دیروز
4,588
حجم معاملات
2,411,837
کمترین
4,516
بیشترین
4,655