(توكاريل)توریل

56200.98(-1.75%)
آخرین
5,620
پایانی
5,680
دیروز
5,720
حجم معاملات
2,778,561
کمترین
5,620
بیشترین
5,750