(توسعه سامانه ي نرم افزاري نگين)توسن

12920-60.00(-0.46%)
آخرین
12,920
پایانی
12,980
دیروز
12,980