(گسترش‌صنايع‌وخدمات‌كشاورزي‌)تکشا

32870-850.00(-2.52%)
آخرین
32,870
پایانی
33,720
دیروز
33,720