(شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌)ثاصفا

184700.97(-2.99%)
آخرین
18,470
پایانی
19,000
دیروز
19,040
حجم معاملات
75,085
کمترین
18,470
بیشترین
18,510