(شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌)ثاصفا

20400-550.00(-2.63%)
آخرین
20,400
پایانی
20,950
دیروز
20,950