(سخت آژند)ثاژن

58100.99(-0.85%)
آخرین
5,810
پایانی
5,810
دیروز
5,860
حجم معاملات
8,606
کمترین
5,810
بیشترین
5,810